środa, 8 stycznia 2020

Przecięcie trajektorii 3D z płaszczyzną xy

    Zmierzam w kierunku symulacji gęstości elektronowej stanu podstawowego atomu wodoru za pomocą nieznanej mi jeszcze ciągłej trajektorii wielowymiarowej. Nie jest to łatwe dla mnie zadanie, ale próbuję znaleźć prostsze przypadki, które mogą podpowiadać jak taką wielowymiarową trajektorię znaleźć (o ile w ogóle istnieje). 
   Poniżej przedstawiam symulację pokazującą efekt przecięcia trójwymiarowej trajektorii z płaszczyzną xy. Na przedstawionym filmiku punkt się pojawia wtedy, gdy punkt trajektorii znajdzie się w cienkim placku o grubości 2⋅eps. Dodatkowo pojawia się wykres dystrybucji radialnej punktów. Przy czym oś y biegnie w dół ekranu. 


Mimo podobieństwa w zachowaniu nie jest to proces chaotyczny. Punkty są generowane systematycznie w miarę zmiany współrzędnych sferycznych. Procedurę, która tworzy powyższy obraz, napisałem w SmallBasicu. Jej tekst jest poniżej. 

'Przecięcia trajektorii 3D z płaszczyzną xy
Controls.ButtonClicked=trajektoria 'przycisk uruchamiający procedurę
Controls.AddButton("idź",90,40)
Sub trajektoria 'procedura znajduje punkty przecięcia tr. 3D z płaszczyzną x,y
 dane()  
  For fi = 0 To 4*Math.Pi Step 0.05 'generowanie punktów
    For teta = 0 To 40*pi2 Step 0.1 
      'modulowanie wartości promienia widzącego punktu
      r = 0.01 + math.Power(math.Sin(Math.SquareRoot(teta)),2)
      x = r*math.cos(teta)*math.sin(fi) 
      y = r*math.Sin(teta)*math.Sin(fi)
      z = r*math.Cos(fi)
    rysuj_punkt()  'rysowanie punktu na ekranie
  endfor
Endfor
GraphicsWindow.DrawText(10,400, "Koniec obliczeń")

EndSub
Sub dane
     eps = 0.01 'błąd znalezienia punktu niedaleko pł. x,y
 trans_x = 300  'umiejscowienie punktu 0,0 na ekranie
 trans_y = 220  'przesunięcie początku ukł. współdzednych do
 trans_z = 250  'nie używana
   scale = 200  'skala rysowania
     pi2 = 2*math.pi 
EndSub

Sub rysuj_punkt
  If Math.Abs(z) <= eps Then  'warunek obecności punktu w pobliżu płaszczyzny xy
   x_scr = x*scale + trans_x     'współrzędne x,y na ekranie
   y_scr = y*scale + trans_y
   'z_scr=z*scale+trans_z            'nie pokazana
   GraphicsWindow.PenColor = "black" 'rysowanie punktu
   GraphicsWindow.DrawEllipse(x_scr,y_scr,2,2)
   GraphicsWindow.PenColor = "white" 'niecałkowite mazanie punktu
   GraphicsWindow.DrawEllipse(x_scr,y_scr,1,1)
   dystrybucja()  'rysuje dystrybucję w kolorze czerwonym
  EndIf 
EndSub

Sub dystrybucja 'na płaszczyźnie xy 
   rd = math.SquareRoot(x*x + y*y)
   rdmax = math.Round(rd*1000)
   licznosc[rdmax] = licznosc[rdmax]+1
   GraphicsWindow.SetPixel(rdmax/2+10, licznosc[rdmax]/30,"red")     
 EndSub 

wtorek, 7 stycznia 2020

Zamknięta sinusoida na okręgu

Wyrażenie całkowitej liczby długości fali, która odpowiada danej orbicie kołowej nie jest skomplikowane. Poniżej pokazuję procedurę, która realizuje to zagadnienie:

'VBA Excel
Sub sinoncircle()
Pi = 3.1415
pi2 = 2 * Pi
i = 1     'numer wiersza
a = 10    'liczba ramion
b = 1 / a 'odwrotność - warunek "gwiazdowania"
 For teta = 0 To pi2 Step 0.01
   r = 1 + b * Sin(a * teta)
   x = r * Cos(teta)
   y = r * Sin(teta)
   Cells(i, 1) = x
   Cells(i, 2) = y
   i = i + 1
 Next teta
End Sub

'powyższa procedura oblicza
'trajektorię drgającego punktu na okręgu
'w płaszczyźnie tego okręgu

Wynikiem działania tego programu i wyświetlenia wyników wykres (Excel) zamieszczony poniżej:


Wynik ten obrazuje mniemanie, że elektron krążąc np. po pierwszej orbicie Bohra może wykonywać ruch drgający.  

niedziela, 5 stycznia 2020

Dywan i kartka Sierpińskiego (gry w chaos)Napisałem program w Small Basicu, który generuje dywan Sierpińskiego. Procedura jest prosta. Ustala się położenie ośmiu punktów, cztery w narożach kwadratu i jeszcze cztery w połowie długości boków kwadratu. Potem wybiera się dowolny punkt i losuje jesten z ustalonych punktów. W następnym kroku ustala się punkt leżący w połowie odległości pomiędzy punktem wybranym a wylosowanym. Procedurę się powtarza. W wyniku powtórzenia jae bardzo dużą liczbę razy, otrzymuje się rysunek jak poniżej (Program 1):

Dywan Sierpińskiego otrzymany z gry w chaos

Jeśli losuje się dowolne punkty na osi x i y, to otrzymuje się coś, co nazwałem kartką Sierpińskiego. Stopień wypełnienia kartki zależy od liczby iteracji:


Teksty programów, które realizują opisane algorytmy:


'Program 1. Dywan  Sierpińskiego utworzony z za pomocą gry w chaos
trans_x=500  'umiejscowienie punktu (0,0) na ekranie
trans_y=400
scale= 100    'skala rysowania 100 dla a=0.69
xw[1] = 1     'wierzchołki i punkty na bokach kwadratu
yw[1] = 1
xw[2] = 1
yw[2] =-1
xw[3] =-1
yw[3] =-1
xw[4] =-1
yw[4] = 1
xw[5] = 1
yw[5] = 0
xw[6] = 0
yw[6] =-1
xw[7] =-1
yw[7] = 0
xw[8] = 0
yw[8] = 1
x=0.1
y=0.1
a = 0.69 'dla 0.69 mamy okno Sierpińskiego i skali 100
GraphicsWindow.Width=1000
GraphicsWindow.Height=800
For i = 1 To 4000000
  rog = math.GetRandomNumber(8) 'losowanie numeru punktu kwadratu

   x = x - (x - xw[rog]) / a
   y = y - (y - yw[rog]) / a

  x_screen=x*scale +trans_x
  y_screen=y*scale +trans_y
  GraphicsWindow.SetPixel(x_screen, y_screen, "blue")
  GraphicsWindow.DrawEllipse(trans_x,trans_y, 1, 1)
Endfor
GraphicsWindow.DrawBoundText(10,400,200, "Koniec obliczeń")

'Program 2.Kartka  Sierpińskiego
'Utworzona z wykorzystaniem losowania punktów na osiach
trans_x=400  'umiejscowienie na ekranie
trans_y=300
scale=200    'skala rysowania 100 dla a=0.69
x=0.1
y=0.1
a = 1
GraphicsWindow.Width=1000
GraphicsWindow.Height=800
For i = 1 To 100000
  xlos = (math.GetRandomNumber(10001)-1)/10000 'losowanie punktu na osi x
  ylos = (math.GetRandomNumber(10001)-1)/10000 'losowanie punktu na osi y
   x = x - (x - xlos) / a
   y = y - (y - ylos) / a

  x_screen=x*scale +trans_x
  y_screen=y*scale +trans_y
  GraphicsWindow.SetPixel(x_screen, y_screen, "blue")
  GraphicsWindow.DrawEllipse(trans_x,trans_y, 1, 1)
Endfor
GraphicsWindow.DrawBoundText(10,400,200, "Koniec obliczeń")

wtorek, 24 lipca 2018

Koło Hobermana

Zbiór współrzędnych wewnętrznych dla molekularnego odpowiednika koła Hobermana.
Przedstawiony zbiór liczbowy należy w całości przenieść do Notatnika i zapisać w formacie tekstowym pod wybraną nazwą z rozszerzeniem .mop.
0
0       Kąt naroży=   91 Kąt na przęsłach=        55
0       
C       0.000000       0   0.000000       0   0.000000       0        0        0        0
C       1.390000       1   0.000000       0   0.000000       0        1        0        0
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       0        2        1        0
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1        3        2        1
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1        4        3        2
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1        1        2        3
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1        6        1        2
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1        6        1        2
C       1.182405       1  90.000000       1  55.000000       1        8        6        1
C       1.390000       1  54.000000       1 -90.000000       1        9        8        6
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       10        9        8
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       11       10        9
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       12       11       10
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1        9       10       11
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1       14        9       10
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1       15       14        9
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1       16       15       14
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1       17       16       13
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1       17       18       16
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1       19       17       18
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1       20       19       17
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       21       20       19
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       22       21       20
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1       19       20       21
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1       24       19       20
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1       24       19       20
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1       26       24       19
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1       27       26       24
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       28       27       26
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       29       28       27
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       30       29       28
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1       27       28       29
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1       32       27       28
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1       33       32       27
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1       34       33       32
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1       35       34       31
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1       35       36       34
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1       37       35       36
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1       38       37       35
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       39       38       37
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       40       39       38
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1       37       38       39
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1       42       37       38
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1       42       37       38
C       1.182405       1  90.000000       1  55.000000       1       44       42       37
C       1.390000       1  54.000000       1 -90.000000       1       45       44       42
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       46       45       44
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       47       46       45
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       48       47       46
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1       39       38       37
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1       50       39       38
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1       51       50       39
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1       52       51       50
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1       53       52       38
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1       53       54       52
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1       55       53       54
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1       56       55       53
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       57       56       55
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       58       57       56
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1       55       56       57
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1       60       55       56
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1       60       55       56
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1       62       60       55
C       1.390000       1  54.000000       1 -90.000000       1       63       62       60
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       64       63       62
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       65       64       63
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       66       65       64
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1       63       64       65
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1       68       63       64
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1       69       68       63
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1       70       69       68
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1       71       70       67
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1       71       72       70
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1       73       71       72
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1       74       73       71
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       75       74       73
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       76       75       74
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1       73       74       75
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1       78       73       74
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1       78       73       74
C       1.182405       1  90.000000       1  55.000000       1       80       78       73
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1       81       80       78
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       82       81       80
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       83       82       81
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       84       83       82
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1       75       74       73
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1       86       75       74
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1       87       86       75
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1       88       87       86
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1       89       88       74
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1       89       90       88
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1       91       89       90
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1       92       91       89
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       93       92       91
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1       94       93       92
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1       91       92       93
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1       96       91       92
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1       96       91       92
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1       98       96       91
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1       99       98       96
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      100       99       98
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      101      100       99
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      102      101      100
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1       99      100      101
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      104       99      100
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      105      104       99
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      106      105      104
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      107      106      103
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      107      108      106
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      109      107      108
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      110      109      107
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      111      110      109
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      112      111      110
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      109      110      111
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1      114      109      110
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1      114      109      110
C       1.182405       1  90.000000       1  55.000000       1      116      114      109
C       1.390000       1  54.000000       1 -90.000000       1      117      116      114
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      118      117      116
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      119      118      117
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      120      119      118
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      111      112      113
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      122      111      112
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      123      122      111
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      124      123      122
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      125      124      110
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      125      126      124
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      127      125      126
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      128      127      125
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      129      128      127
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      130      129      128
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      127      128      129
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1      132      127      128
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1      132      127      128
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      134      132      127
C       1.390000       1  54.000000       1 -90.000000       1      135      134      132
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      136      135      134
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      137      136      135
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      138      137      136
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      135      136      137
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      140      135      136
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      141      140      135
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      142      141      140
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      143      142      139
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      143      144      142
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      145      143      144
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      146      145      143
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      147      146      145
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      148      147      146
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      145      146      147
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1      150      145      146
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1      150      145      146
C       1.182405       1  90.000000       1  55.000000       1      152      150      145
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      153      152      150
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      154      153      152
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      155      154      153
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      156      155      154
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      147      148      149
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      158      147      148
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      159      158      147
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      160      159      158
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      161      160      146
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      161      162      160
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      163      161      162
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      164      163      161
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      165      164      163
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      166      165      164
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      163      164      165
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1      168      163      164
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1      168      163      164
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      170      168      163
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      171      170      168
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      172      171      170
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      173      172      171
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      174      173      172
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      171      172      173
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      176      171      172
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      177      176      171
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      178      177      176
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      179      178      175
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      179      180      178
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      181      179      180
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      182      181      179
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      183      182      181
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      184      183      182
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      181      182      183
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1      186      181      182
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1      186      181      182
C       1.182405       1  90.000000       1  55.000000       1      188      186      181
C       1.390000       1  54.000000       1 -90.000000       1      189      188      186
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      190      189      188
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      191      190      189
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      192      191      190
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      183      182      181
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      194      183      182
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      195      194      193
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      196      195      194
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      197      196      182
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      197      198      196
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      199      197      198
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      200      199      107
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      201      200      199
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      202      201      200
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      199      200      201
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1      204      199      200
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1      204      200      201
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      206      204      199
C       1.390000       1  54.000000       1 -90.000000       1      207      206      204
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      208      207      206
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      209      208      207
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      210      209      208
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      207      208      209
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      212      207      208
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      213      212      207
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      214      213      212
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      215      214      211
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      215      216      214
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      217      215      216
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      218      217      215
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      219      218      217
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      220      219      218
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      217      218      219
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1      222      217      218
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1      222      217      218
C       1.182405       1  90.000000       1  55.000000       1      224      222      217
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      225      224      222
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      226      225      224
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      227      226      225
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      228      227      226
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      219      218      217
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      230      219      218
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      231      230      219
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      232      231      230
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      233      232      218
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      233      234      232
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      235      233      234
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      236      235      234
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      237      236      235
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      238      237      236
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      235      236      237
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1      240      235      236
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1      240      235      236
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      242      240      235
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      243      242      240
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      244      243      242
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      245      244      243
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      246      245      244
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      243      244      245
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      248      243      244
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      249      248      243
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      250      249      248
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      251      250      247
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      251      252      250
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      253      251      252
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      254      253      251
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      255      254      253
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      256      255      254
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      253      254      255
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1      258      253      254
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1      258      253      254
C       1.182405       1  90.000000       1  55.000000       1      260      258      253
C       1.390000       1  54.000000       1 -90.000000       1      261      260      258
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      262      261      260
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      263      262      261
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      264      263      262
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      255      254      253
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      266      255      254
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      267      266      255
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      268      267      266
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      269      268      254
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      269      270      268
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      271      269      270
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      272      271      269
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      273      272      271
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      274      273      272
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      271      272      273
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1      276      271      272
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1      276      271      272
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      278      276      271
C       1.390000       1  54.000000       1 -90.000000       1      279      278      276
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      280      279      278
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      281      280      279
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      282      281      280
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      279      280      281
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      284      279      280
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      285      284      279
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      286      285      284
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      287      286      283
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      287      288      286
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      289      287      288
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      290      289      287
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      291      290      289
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      292      291      290
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      289      290      291
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1      294      289      290
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1      294      289      290
C       1.182405       1  90.000000       1  55.000000       1      296      294      289
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      297      296      294
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      298      297      296
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      299      298      297
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      300      299      298
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      291      290      289
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      302      291      290
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      303      302      291
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      304      303      302
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      305      304      290
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      305      306      304
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      307      305      306
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      308      307      305
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      309      308      307
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      310      309      308
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      307      308      309
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1      312      307      308
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1      312      307      308
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      314      312      307
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      315      314      312
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      316      315      314
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      317      316      315
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      318      317      316
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      315      316      317
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      320      315      316
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      321      320      315
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      322      321      320
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      323      322      319
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      323      324      322
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      325      323      324
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      326      325      323
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      327      326      325
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      328      327      326
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      325      326      327
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1      330      325      326
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1      330      325      326
C       1.182405       1  90.000000       1  55.000000       1      332      330      325
C       1.390000       1  54.000000       1 -90.000000       1      333      332      330
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      334      333      332
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      335      334      333
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      336      335      334
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      327      326      325
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      338      327      326
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      339      338      327
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      340      339      338
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      341      340      326
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      341      342      340
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      343      341      342
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      344      343      341
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      345      344      343
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      346      345      344
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      343      344      345
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1      348      343      344
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1      348      343      344
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      350      348      343
C       1.390000       1  54.000000       1 -90.000000       1      351      350      348
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      352      351      350
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      353      352      351
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      354      353      352
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      351      352      353
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      356      351      352
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      357      356      351
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      358      357      356
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1        4        3        2
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      360        4        3
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      361      360        4
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      362      361      360
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      363      362        3
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      363      364      362
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      365      363      364
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      366      365      363
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      367      366      365
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      368      367      366
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      365      366      367
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1      370      365      366
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1      370      365      366
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      372      370      365
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      373      372      370
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      374      373      372
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      375      374      373
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      376      375      374
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      373      374      375
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      378      373      374
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      379      378      373
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      380      379      378
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1       49       48       47
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      382       49       48
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      383      382       49
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      384      383      382
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      385      384       48
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      385      386      384
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      387      385      386
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      388      387      385
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      389      388      387
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      390      389      388
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      387      388      389
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1      392      387      388
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1      392      387      388
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      394      392      387
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      395      394      392
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      396      395      394
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      397      396      395
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      398      397      396
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      395      396      397
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      400      395      396
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      401      400      395
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      402      401      400
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1       81       82       83
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      404       81       82
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      405      404       81
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      406      405      404
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      407      406       85
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      407      408      406
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      409      407      408
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      410      409      407
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      411      410      409
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      412      411      410
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      409      410      411
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1      414      409      410
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1      414      409      410
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      416      414      409
C       1.390000       1  54.000000       1 -90.000000       1      417      416      414
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      418      417      416
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      419      418      417
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      420      419      418
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      417      418      419
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      422      417      418
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      423      422      417
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      424      423      422
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      121      120      119
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      426      121      120
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      427      426      121
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      428      427      426
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      429      428      120
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      429      430      428
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      431      429      430
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      432      431      429
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      433      432      431
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      434      433      432
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      431      432      433
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1      436      431      432
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1      436      431      432
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      438      436      432
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      439      438      436
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      440      439      438
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      441      440      439
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      442      441      440
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      443      442      441
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      444      443      442
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      445      444      443
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      446      445      444
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      153      154      155
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      448      153      154
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      449      448      153
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      450      449      448
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      451      450      157
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      451      452      450
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      453      451      452
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      454      453      451
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      455      454      453
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      456      455      454
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      453      454      455
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1      458      453      454
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1      458      453      454
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      460      458      453
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      461      460      458
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      462      461      460
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      463      462      461
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      464      463      462
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      461      462      463
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      466      461      462
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      467      466      461
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      468      467      466
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      193      192      191
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      470      193      192
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      471      470      193
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      472      471      470
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      473      472      192
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      473      474      472
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      475      473      474
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      476      475      473
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      477      476      475
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      478      477      476
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      475      476      477
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1      480      475      476
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1      480      475      476
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      482      480      475
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      483      482      480
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      484      483      482
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      485      484      483
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      486      485      484
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      483      484      485
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      488      483      484
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      489      488      483
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      490      489      488
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      225      226      227
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      492      225      226
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      493      492      225
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      494      493      492
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      495      494      229
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      495      496      494
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      497      495      496
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      498      497      495
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      499      498      497
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      500      499      498
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      497      498      499
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1      502      497      498
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1      502      497      498
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      504      502      497
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      505      504      502
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      506      505      504
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      507      506      505
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      508      507      506
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      505      506      507
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      510      505      506
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      511      510      505
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      512      511      510
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      265      264      263
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      514      265      264
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      515      514      265
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      516      515      514
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      517      516      264
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      517      518      516
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      519      517      518
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      520      519      517
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      521      520      519
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      522      521      520
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      519      520      521
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1      524      519      520
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1      524      519      520
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      526      524      519
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      527      526      524
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      528      527      526
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      529      528      527
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      530      529      528
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      527      528      529
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      532      527      528
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      533      532      527
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      534      533      532
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      297      298      299
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      536      297      298
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      537      536      297
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      538      537      536
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      539      538      301
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      539      540      538
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      541      539      540
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      542      541      539
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      543      542      541
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      544      543      542
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      541      542      543
Fe      1.644434       1  90.000000       1  90.000000       1      546      541      542
XX      3.288868       1  90.000000       1  90.000000       1      546      541      542
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      548      546      541
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      549      548      546
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      550      549      548
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      551      550      549
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      552      551      550
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      549      550      551
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      554      549      550
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      555      554      549
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      556      555      554
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      337      336      335
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      558      337      336
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      559      558      337
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      560      559      558
XX      1.000000       1  90.000000       1   0.000000       1      561      560      336
C       1.430000       1  90.000000       1 180.000000       1      561      562      560
C       1.390000       1 126.000000       1   0.000000       1      563      561      562
C       1.390000       1 108.000000       1 180.000000       1      564      563      561
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      565      564      563
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      566      565      564
XX      1.182405       1  54.000000       1   0.000000       1      563      564      565
Fe      1.644434       1  90.000000       1 -90.000000       1      568      563      564
XX      3.288868       1  90.000000       1 -90.000000       1      568      563      564
C       1.182405       1  90.000000       1  91.000000       1      570      568      563
C       1.390000       1  54.000000       1  90.000000       1      571      570      568
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      572      571      570
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      573      572      571
C       1.390000       1 108.000000       1   0.000000       1      574      573      572
C       1.430000       1 126.000000       1 180.000000       1      571      572      573
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      576      571      572
C       1.430000       1 180.000000       1 180.000000       1      577      576      571
C       1.226000       1 180.000000       1 180.000000       1      578      577      576
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1        5        4        3
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       10       11       12
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       11       12       13
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       13       12       11
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       20       21       22
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       21       20       19
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       22       21       20
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       23       22       21
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       28       29       30
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       29       28       27
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       30       29       28
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       31       30       29
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       38       39       40
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       40       39       38
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       41       40       39
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       46       47       48
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       48       47       46
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       56       57       58
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       57       56       55
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       58       57       56
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       59       58       57
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       64       65       66
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       65       64       63
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       66       65       64
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       67       66       65
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       74       75       76
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       76       75       74
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       77       76       75
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       82       83       84
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       85       84       83
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       92       93       94
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       93       92       91
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       94       93       92
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       95       94       93
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      100      101      102
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      101      102      103
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      102      101      100
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      103      102      101
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      110      111      112
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      112      111      110
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      113      112      111
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      118      119      120
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      120      119      118
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      128      129      130
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      129      128      127
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      130      129      128
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      131      130      129
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      136      137      138
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      137      136      135
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      138      137      136
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      139      138      137
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      146      147      148
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      148      147      146
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      149      148      147
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      154      155      156
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      157      156      155
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      164      165      166
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      165      164      163
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      166      165      164
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      167      166      165
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      172      173      174
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      173      172      171
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      174      173      172
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      175      174      173
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      182      183      184
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      184      183      182
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      185      184      183
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      190      191      192
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      192      191      190
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      200      201      202
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      201      200      199
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      202      201      200
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      203      202      201
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      208      209      210
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      209      208      207
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      210      209      208
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      211      210      209
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      218      219      220
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      220      219      218
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      221      220      219
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      226      227      228
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      229      228      227
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      236      237      238
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      237      236      235
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      238      237      236
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      239      238      237
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      244      245      246
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      245      244      243
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      246      245      244
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      247      246      245
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      254      255      256
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      256      255      254
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      257      256      255
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      262      263      264
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      264      263      262
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      272      273      274
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      273      272      271
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      274      273      272
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      275      274      273
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      280      281      282
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      281      280      279
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      282      281      280
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      283      282      281
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1        1        2        3
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       45       46       47
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1       83       82       81
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      117      118      119
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      155      154      153
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      189      190      191
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      227      226      225
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      261      262      263
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      290      291      292
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      292      291      290
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      293      292      291
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      298      299      300
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      299      298      297
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      301      300      299
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      308      309      310
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      309      308      307
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      310      309      308
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      311      310      309
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      316      317      318
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      317      316      315
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      318      317      316
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      319      318      317
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      326      327      328
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      328      327      326
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      329      328      327
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      333      334      335
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      334      335      336
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      336      335      334
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      344      345      346
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      345      344      343
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      346      345      344
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      347      346      345
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      352      353      354
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      353      352      351
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      354      353      352
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      355      354      353
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      366      367      368
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      367      366      365
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      368      367      366
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      369      368      367
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      374      375      376
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      375      374      373
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      376      375      374
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      377      376      375
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      388      389      390
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      389      388      387
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      390      389      388
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      391      390      389
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      396      397      398
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      397      396      395
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      398      397      396
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      399      398      397
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      410      411      412
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      411      410      409
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      412      411      410
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      413      412      411
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      418      419      420
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      419      418      417
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      420      419      418
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      421      420      419
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      432      433      434
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      433      432      431
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      434      433      432
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      435      434      433
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      439      440      441
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      440      441      442
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      441      440      439
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      442      441      440
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      454      455      456
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      455      454      453
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      456      455      454
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      457      456      455
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      462      463      464
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      463      462      461
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      464      463      462
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      465      464      463
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      476      477      478
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      477      476      475
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      478      477      476
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      479      478      477
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      484      485      486
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      485      484      483
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      486      485      484
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      487      486      485
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      498      499      500
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      499      498      497
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      500      499      498
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      501      500      499
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      506      507      508
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      507      506      505
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      508      507      506
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      509      508      507
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      520      521      522
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      521      520      519
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      522      521      520
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      523      522      521
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      528      529      530
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      529      528      527
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      530      529      528
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      531      530      529
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      542      543      544
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      543      542      541
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      544      543      542
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      545      544      543
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      550      551      552
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      551      550      549
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      552      551      550
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      553      552      551
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      564      565      566
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      565      564      563
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      566      565      564
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      567      566      565
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      572      573      574
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      573      572      571
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      574      573      572
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1      575      574      573
H       0.950000       1 126.000000       1 180.000000       1        3        2        1
0